СТАТУТ Соціально-екологічної партії «СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА.»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ
1.1. На межі століть Україна утвердилась як суверенна соборна дер­жава. Долається довготривала криза. На черзі — масштабні завдання еко­номічного зростання та соціального захисту народу України, їх вирішення неможливе без чіткого бачення перспектив єдності суспільства та соціальної справедливості.
Нашу цивілізацію руйнують міждержавні війни, глобальні ядерні та природні катастрофи. Аварія на Чорнобильській АЕС стала катастрофою найвищого рівня. Вона призвела до значного забруднення навколишньо­го середовища та глобального характеру впливу на здоров’я населення України. Наслідки цієї катастрофи створили соціальні, медичні, екологічні, генетичні проблеми, що охоплюють всі верстви населення України. Вирі­шення цих проблем необхідно долати тільки на загальнодержавному рівні.
Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна.» (далі -СЧУ) є політична партія в Україні.
СЧУ — це добровільне об’єднання громадян України: ветеранів війни та праці, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, інвалі­дів, інших громадян, які добровільно об’єдналися для здійснення певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, прийняття участі у здійсненні державної політики, участі у виборах Президента України, до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, для вирі­шення та захисту законних соціальних, економічних, екологічних, право­вих та інших загальних інтересів громадян України.
СЧУ визнає право кожної особистості на свободу совісті та віроспові­дання і підтримує всі канонічні та традиційні релігійні конфесії, що існують в Україні.
Моральним кодексом СЧУ є християнські духовні цінності, носієм яких в нашій державі історично виступає Українська Православна церква, а та­кож положення Всесвітньої Хартії Прав Людини.
Кредо членів СЧУ було, є і буде: „Мужність. Честь. Гуманність.». СЧУ існує для народу України і служить народові.

 1. СЧУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,  чинного законодавства, цього Статуту та Програми СЧУ.
 2. СЧУ є неприбуткова організація, юридична особа, набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації Міністерством юстиції України у встановленому порядку, має самостійний баланс і свої рахунки в банках,
  печатки, штампи, бланки, символіку, зразки якої затверджуються Цен­тральною Радою СЧУ. Символіка реєструється в установленому законо­давством України порядку.

Організації СЧУ реєструються відповідно до чинного законодав­ства України. Організації СЧУ мають назви первинної організації СЧУ, сільської, селищної, районної у містах, міської у містах без районів, районної, міської, обласної організації СЧУ — відповідно до місцезнаходження згідно адміністративного розподілу України — міської організації СЧУ міста Киє­ва, міської організації СЧУ міста Севастополя, організації СЧУ Автономної республіки Крим. Можуть мати у своїй власності майно та кошти, печатки, мнимий, бланки, а також рахунки в банківських установах.
ЬЬ„ ОЧУ веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звіт-іт п<» реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить ди Ніиджоту платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
1.СІ. СЧУ має право від свого імені складати угоди, отримувати майнові і ишСІиеті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачам судах, господарчих судах і третейських судах.
1,7. Свою роботу СЧУ будує на засадах добровільності, рівноправності її членів, гласності, законності, внутріпартійної демократії та дисципліни.
1.8.Діяльність СЧУ здійснюється в тісному співробітництві з держав­ними, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками, політичними партіями і рухами.
1.9. СЧУ може утворювати блоки з іншими політичними партіями в Україні.
1.10.Повна назва СЧУ: українською мовою — Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна.». Скорочена назва; СЧУ.
1.11.Юридична адреса Соціально-екологічної партії «Союз.Чорнобиль. Україна.» вул. Ю. Коцюбинського, 3, м. Київ, 04053, Україна.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЧУ

 1. Метою діяльності СЧУ є всебічне сприяння формуванню соціально-спрямованої державної  політики  України,   вирішенню соціальних,  еко­номічних, правових та інших проблем, реалізації державних соціальних програм, а також захисту законних інтересів громадян України, участь у виборах та інших політичних заходах.
 2. Головними завданнями СЧУ є:

сприяння зміцненню дієздатності України як суверенної держави; сприяння екологічній безпеці країни, чистому довкіллю для сучас­них та прийдешніх поколінь;
сприяння подоланню наслідків глобальних природних та техноген­них , у тому числі ядерних катастроф, соціальному захисту постраждалого населення України;
сприяння вирішенню на державному рівні соціальних проблем ве­теранів, чорнобильців, пенсіонерів, інвалідів та інших соціально незахищених верств населення;
сприяння створенню ефективної системи соціального і пенсійного забезпечення, медичного обслуговування; сприяння ліквідації безробіття;
всебічне сприяння розвитку культури і духовності населення Укра­їни;
сприяння відродженню українського села, забезпеченню стабіль­ності роботи підприємств та збільшенню реальних доходів насе­лення;
сприяння комплексній євроінтеграції України, зміцненню зв’язків з країнами СНД та іншими зарубіжними країнами; участь у виборах та інших політичних заходах.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЧУ

. Непорушний закон життя СЧУ — ідейна єдність, монолітність її ря­дів, висока свідома дисципліна всіх її членів.
Для виконання статутних завдань СЧУ:

3.1.1Бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самовря­дування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними за­конами України.

3.1.2 Використовує державні засоби масової інформації, а також за­сновує власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України.

3.1.3.Підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громад­ськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими орга­нізаціями, засновує міжнародні спілки або вступає у міжнародні спілки з додержанням вимог відповідних законів України.
3.1.4.Ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян України, надає допомогу у їх створенні.
3.1.5.Публічно викладає і відстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя.
3.1.6.Бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом України.

3.1.7Вносить до органів державної влади України та органів місцево­го самоврядування пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, урядових програм тощо і вимагає обов’язкового їх розгляду відпо­відними органами в установленому порядку.

3.1.7Сприяє захисту в установленому порядку конституційних та ін­ших законних прав громадян України, їхніх законних інтересів та соціальних гарантій.

3.1.9В установленому порядку проводить масові заходи: збори, мі­тинги, демонстрації тощо.

3.1.10. Сприяє діяльності з охорони навколишнього середовища.

4. ЧЛЕНСТВО В СЧУ

4.1.  Членами СЧУ можуть бути громадяни України, які мають право голосу на виборах відповідно до Конституції України, визнають Програму і Статут СЧУ та своєю діяльністю сприяють їхньому виконанню.
4.2. Не можуть бути членами СЧУ:
судці;
працівники прокуратури;
працівники органів внутрішніх справ;
співробітники Служби безпеки України;
військовослужбовці.
На час перебування на зазначених посадах або службі такі члени СЧУ зупиняють членство у СЧУ.
Членство громадян у СЧУ є фіксованим.
4.3. Порядок вступу до СЧУ.
Прийом до СЧУ здійснюється на підставі письмової заяви громадянина України про бажання стати членом СЧУ, яка подається Голові первинної організації чи Голові сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ.
Прийняття у СЧУ здійснюється у присутності громадянина, який подав заяву про вступ до СЧУ, за рішенням Загальних Зборів членів первинної організації або за рішенням Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ. Таке рішення про прийняття

4.6.3. За невиконання рішень, які приймаються Центральною Радою СЧУ або відповідними Радами організацій СЧУ усіх рівнів.
Рішення про припинення членства в СЧУ приймається в присутності члена СЧУ на Загальних Зборах членів первинної організації не менш ніж двома третинами голосів учасників Зборів, або в установленому порядку Радою обласної організації або Центральною Радою СЧУ.
Рішення з причини 4.6.1. набирає силу негайно, членський квиток пе­редається Голові Загальних Зборів або відповідної Ради.
Рішення з причин 4.6.2. та 4.6.3. набирають силу через 10 робочих днів після винесення, якщо за цей час член СЧУ не направив апеляцій­ну скаргу до Голови Ради обласної організації СЧУ, Голови Центральної Ради СЧУ або до Голови СЧУ зі звертанням до З’їзду СЧУ. Якщо апеля­ційна скарга направлена у визначений термін, подальший розгляд при­пинення членства визначається рішенням Ради обласної організації СЧУ, Центральної Ради СЧУ, або рішенням З’їзду СЧУ, яке є остаточним. До прийняття остаточного рішення з припинення членства в СЧУ член СЧУ виконує свої партійні обов’язки та користується всіма правами члена СЧУ.
4.7. Зупинення членства у СЧУ .
Членство в СЧУ може бути тимчасово зупинено на підставі відповід­ної письмової заяви члена СЧУ до Голови первинної організації, де він перебуває на обліку, якщо це обумовлено законодавством про несуміс­ність членства в СЧУ з посадою або службою; про це у членському квитку робиться відмітка, а сам членський квиток передається Голові первинної організації на відповідальне зберігання, про що робиться запис у реєстрі членів первинної організації і складається відповідна довідка, яка вида­ється громадянину.
По закінченні умов (займання посади або служби), несумісних з член­ством у СЧУ, на підставі письмової заяви громадянина з докладанням до­відки про зупинення членства в СЧУ Голова первинної організації СЧУ, де4 його членський квиток перебував на відповідальному зберіганні, робить відповідну відмітку у реєстрі членів первинної організаці на найближчих Загальних Зборах членів первинної організації СЧУ урочисто повертає громадянину його членських квиток, відновлюючи членство у СЧУ.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ТА СТРУКТУРА СЧУ
5.1. Структуру СЧУ складають:
первинні організації, сільські, селищні, районні у містах, міські у містах без районів, районні, міські, обласні організації, міські організації міст Ки­єва та Севастополя, організації АР Крим.
5.2. Організації СЧУ послідовно об’єднуються так:
первинні організації — у сільські, селищні, районні у містах, міські у містах без районів організації;
сільські селищні, міські крім міських у містах обласного підпоряд­кування районні у містах організації — у районні, міські організації; сільські селищні, міські крім міських у містах обласного підпоряд­кування районні у містах організації — у районні, міські організації районні, міські у містах обласного підпорядкування організації — у обласні організації;
5.3.Одна адміністративно-територіальна одиниця України може бути представлена в СЧУ тільки одною організацією — сільською, селищною, районною у містах, міською у містах без районів, районною, міською, обласною організацією, організацією міста Києва та міста Севастополя, ор­ганізацією АР Крим.
5.4.Рішення про створення первинних організацій, сільських, селищ­них, районних у містах, районних, міських крім обласних організацій, місь­ких організацій міст Києва та Севастополя, республіканської організації АР Крим приймається Радою організації наступного, вищого рівня і за­тверджується Президією Центральної Ради СЧУ.
Рішення про створення обласних організацій, організацій міст Києва та Севастополя, республіканської організації АР Крим приймається Цен­тральною Радою СЧУ.
За порушення вимог Статуту та Програми СЧУ, за невиконання по­станов та рішень Центральних керівних органів СЧУ Центральна Рада СЧУ може своїм рішенням розпустити організацію СЧУ будь-якого рівня.
5.5.Після відповідної реєстрації у встановленому законодавством по­рядку:
обласні, міські організації міст Києва та АР Крим набувають ста­тусу юридичної особи, відкривають власні рахунки у банку, мають круглу печатку, штампи, бланки;
районні організації СЧУ, міські у містах обласного підпорядкуван­ня, районні у місті, міські у містах, що входять до складу районних організацій, сільські, селищні можуть набути статусу юридичної особи. Рішення про надання вказаним організаціям статусу юри­дичної особи приймається Центральною Радою СЧУ; Первинні організації СЧУ статусу юридичної особи не набувають. Пер­винні організації легалізують свою діяльність шляхом письмового повідо­млення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юс­тиції України в 10-денний строк з часу їх утворення. Про своє утворення первинні організації СЧУ у вказаний строк повідомляють також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Міські організації СЧУ міст Києва та Севастополя, організація АР Крим мають структуру та статус обласної організації СЧУ.
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ СЧУ — основна організація СЧУ, в якій до­бровільно об’єдналися не менш як три члени СЧУ за місцем їхнього меш­кання або праці.
Первинна організація СЧУ реєструється у встановленому порядку без набуття статусу юридичної особи і діє на громадських засадах. Загальні Збори збираються по необхідності, але не рідше 1 разу на рік, а черго­ві звітно-виборчі Збори — 1 раз на 5 років. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів первинної організації, рішення приймаються простою більшістю голосів.
Керівні особиГолова первинної організації та Заступник Голови первинної організації СЧУ.
Позачергові Загальні Збори членів первинної організації скликаються за вимогою не менш ніж половини членів первинної організації СЧУ. За­гальні Збори можуть висловити недовіру Голові первинної організації та обрати нового Голову первинної організації.
Крім того, Загальні Збори первинної організації СЧУ:
приймають рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію первинної організації СЧУ;
у разі ліквідації первинної організації СЧУ обирають Голову та чле­нів ліквідаційної комісії і приймають рішення відносно коштів і май­на організації, при цьому кошти та майно організації не можуть бути розподілені проміж членів первинної організації, а переся по акту організації СЧУ наступного, вищого рівня, якщо за рішенням суду не зараховуються у доход держави; заслуховують звіт Голови первинної організації, приймають по зві­ту відповідні рішення;
обирають Голову первинної організації та Заступника Голови пер-винлої організації терміном на п’ять років;
визначають основні напрямки і затверджують план діяльності пер­винної організації СЧУ;
розглядають будь-які інші питання діяльності первинної організації СЧУ.
Про скликання та порядок денний Загальних Зборів оголошують за два тижні.
Одночасно з обранням Голова первинної організації набуває статусу члена Ради та отримує постійний мандат делегата Загальних Зборів сіль­ської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, до складу якої входить первинна організація. Якщо проведення статутної ді­яльності та конкретних заходів на виконання статутних завдань та рішень керівних органів СЧУ членами первинної організації потребує певного ма­теріального забезпечення — Головою первинної організації складається відповідна обґрунтована заявка, яка передається Голові сільської, селищ­ної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ для роз­гляду та прийняття рішення Радою сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації на найближчому засіданні.

Голова первинної організації:
організує всю діяльність членів первинної організації у відповід­ності до виконання статутних завдань та рішень, прийнятих керів­ними органами СЧУ;
готує, скликає та проводить Загальні Збори членів первинної ор­ганізації;
звітує перед Загальними Зборами членів первинної організації про свою діяльність;
складає і підписує протоколи та інші документи, забезпечує весь документообіг первинної організації;
складає та затверджує на Загальних Зборах щорічний план ро­боти первинної організації, організує його виконання і звітує по ньому;
приймає заяви громадян про вступ до СЧУ, припинення, зупинен­ня та відновлення членства в СЧУ, проводить роботу по залученню до СЧУ нових членів, організує облік членів первинної організації, своєчасне отримання або здачу ними членських квитків; реєструє заяви членів первинної організації та забезпечує надан­ня відповіді у термін 1 місяць;
оперативно знайомить членів первинної організації з документами СЧУ та з рішеннями керівних органів СЧУ;
представляє членів первинної організації у Раді та на Загальних Зборах тієї організації, куди він забезпечений постійним мандатом делегата, доводить до відома членів Ради і делегатів Загальних Зборів пропозиції членів первинної організації; збирає вступні та членські внески і передає їх Голові сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації; визначає обов’язки Заступника Голови первинної організації, ке­рує його роботою.
Якщо дії Голови первинної організації суперечать Статуту СЧУ, його діяльність може бути призупинена рішенням Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, до якої входить первинна організація, безпосередньо або на ґрунті відповідного листа-скарги, розбірливо підписаного не менш як половиною членів первинної організації. При цьому про таке рішення Ради сільської, селищної, район­ної у місті, міської у місті без районів організації Голова Ради у триденний строк випискою з протоколу повідомляє Голову обласної організації СЧУ, а саме рішення набирає силу через 10 робочих днів з дати його прийняття Радою сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, на протязі яких виконання цього рішення може бути зупинене Головою обласної організації СЧУ по отриманні ним не-анонімної заяви-оскарження. Своїм рішенням Голова обласної організації письмово визна­чає порядок розгляду заяви-оскарження та прийняття по ній рішення, яке буде остаточним.
5.6. СІЛЬСЬКА, СЕЛИЩНА, РАЙОННА У МІСТІ, МІСЬКА У МІСТІ БЕЗ РА­
ЙОНІВ ОРГАНІЗАЦІЯ СЧУ — організація СЧУ, яка в межах певної місцевості
та населеного пункту відповідно об’єднує первинні організації СЧУ.
5.7. Керівні органи:
Загальні Збори організації;
Рада організації.
Керівні особиГолова організації (він же Голова Ради організа­ції) та Заступник Голови організації.
5.7.1. Найвищим керівним органом сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації є Загальні Збори організації , які збираються по необхідності, але не менш ніж 1 раз на рік, а чергові Звітно-перевиборні Загальні Збори — 1 раз у 5 років.
Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше половини первинних організацій, які об’єднує сільська, селищна, районна у місті, міська у місті без районів організація. Рішення на Загальних Зборах приймається простою більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на Загальних Зборах.
Позачергові Загальні Збори сільської, селищної, районної у місті, місь­кої у місті без районів організації скликаються за рішенням Ради районної, міської організації безпосередньо або на ґрунті відповідного протоколу зборів членів Ради організації, підписаного не менш ніж третиною членів Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів ор­ганізації.
Про скликання та порядок денний Загальних Зборів оголошують за два тижні.
Квота представництва первинних організацій на Загальних Зборах встановлюється рішенням Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації.
5.7.2.Загальні Збори терміном на 5 років обирають Голову сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, який одночасно з цим обранням отримує статус Голови Ради сільської, селищ­ної, районної у місті, міської у місті без районів організації та одержує по­свідчення члена Ради і постійний мандат делегата Конференції районної міської організації СЧУ, до якої входить його організація .
Загальні Збори сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації можуть висловити недовіру Голові організації та обрати нового Голову сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації.

Крім того, Загальні Збори сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ:
приймають рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації;
у випадку ліквідації — обирають членів та Голову ліквідаційної ко­місії і приймають рішення відносно коштів та майна організації, при цьому кошти та майно організації не можуть бути розподілені проміж членів організації, а передаються по акту організації СЧУ наступного (вищого) рівня, якщо за рішенням суду не зарахову­ються у доход держави;
обирають делегатів на Конференцію районної, міської організації СЧУ, до складу якої входить сільська, селищна, районна у місті, міська у місті без районів організація;
заслуховують звіт Голови сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, приймають по звіту відпо­відні рішення;
визначають основні напрямки та затверджують план діяльності сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ;
затверджують у складі Ради сільської, селищної, районної у міс­ті, міської у місті без районів організації кандидатури Голів пер­винних організацій і обирають при необхідності додаткових членів Ради, при цьому загальна кількість членів Ради визначається рі­шенням Загальних Зборів;
розглядають будь-які інші питання діяльності сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації; обирають Голову терміном на 5 років.

Рада сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без ра­йонів організації складається, в основному, з Голів первиннихорга­нізацій, оперативно розглядає та вирішує в період між Загальними Зборами всі питання поточної діяльності організації.
На своєму першому засіданні Рада сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації за поданням Головою Ради за­тверджує кандидатури Заступника Голови організації та Секретаря Ради організації с числа членів Ради терміном на 5 років.
Про скликання засідання та порядок денний Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації оголошують за тиждень до засідання.
Голова сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, Заступник Голови організації та Секретар Ради працюють на громадських засадах.
Якщо проведення статутної діяльності та конкретних заходів на ви­конання статутних завдань та рішень керівних органів СЧУ членами сіль­ської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації потребує певного матеріального забезпечення — відповідна заявка з об­грунтуванням Голови сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації затверджується на засіданні Ради сільської, се­лищної, районної у місті, міської у місті без районів організації і переда­ється Голові районної, міської організації СЧУ з правами юридичної особи, який включає це питання до порядку денного найближчого засідання Ради районної, міської організації СЧУ для прийняття протокольного рішення.
5.7.3.Засідання Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації скликаються Головою Ради в міру необхід­ності, але не рідше одного разу на місяць, або на вимогу не менш ніж третини членів Ради.
Засідання Ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні . До відання Ради відносяться усі питання діяльності сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ.

5.7.4.Вища керівна особаГолова сільської, селищної, район­ної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ (він же ГоловаРади організації):
організовує всю діяльність членів сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ, спрямовуючи її на виконання статутних завдань;
готує, скликає та веде засідання Загальних Зборів сільської, се­лищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ;
готує, скликає і веде засідання Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ; звітую перед Загальними Зборами, а на період між Зборами — пе­ред Радою організації про свою діяльність;
на першому засіданні Ради подає для затвердження кандидатури Заступника Голови організації та Секретаря Ради з числа членів Ради терміном на 5 років;
визначіш коло обов’язків Заступника Голови організації, керує його роботою;
підписує рішення Загальних Зборів, Ради та інші документи се­лищної, районної у місті, міської у місті без районів організації складає та затверджує на засіданні Ради щорічний план поточної діяльності організації СЧУ, організує його виконання та звітує по ньому;
представляє сільську5 селищну, районну у місті, міську у місті без районів організацію у стосунках з державними установами, фон­дами, громадсько-політичними організаціями, тощо; як член Ради районної, міської організації СЧУ, до складу якого входить сільська, селищна, районна у місті, міська у місті без ра­йонів організація, виступає з заявами, пропозиціями від сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації, перед Радою районної, міської організації СЧУ і вимагає висновків та рішень по суті своїх виступів;
доводить до відома членів Ради сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації інформацію про рі­шення керівних органів СЧУ та організує виконання цих рішень і статутних завдань;
контролює збір вступних та членських внесків Секретарем Ради організації та своєчасну передачу внесків до бухгалтерії район­ної, міської організації з правами юридичної особи, до складу якої входить його сільська, селищна, районна у місті, міська у місті без районів організація.
Якщо дії Голови сільської, селищної, районної у місті, міської у місті без районів організації суперечать Статуту СЧУ, його діяльність може бути призупинена рішенням Ради районної, міської організації безпосередньо або на грунті відповідного протоколу зборів членів Ради сільської, селищ­ної, районної у місті, міської у місті без районів організації СЧУ, підписа­ного не менш ніж третиною членів Ради. При цьому про таке рішення Ради районної, міської організації Голова Ради районної, міської організації у триденний термін випискою з протоколу повідомляє Голову СЧУ, а саме рішення набирає силу через 10 робочих днів з дати його прийняття Радою районної, міської організації. Виконання цього рішення може бути при­зупинене письмовим рішенням Голови СЧУ по отриманні Головою СЧУ не анонімної заяви-оскарження. У цьому ж рішенні Голова СЧУ визначає по­рядок розгляду заяви-оскарження та прийняття по ній рішення, яке буде остаточним.
5.7.5. Секретар Ради сільської, селищної, районної у містах, міської у містах без районів організації:
затверджується Радою організації за поданням кандидатури Голо­вою Ради сільської, селищної, районної у містах, міської у містах без районів організації СЧУ з членів Ради організації терміном на 5 років, звітує перед Головою Ради про свою діяльність; веде облік первинних організацій, що входять до складу сільської, селищної, районної у містах, міської у містах без районів органі­зації СЧУ;
веде облік нових членів СЧУ, припинення, призупинення та від­новлення членства в СЧУ, приймає вступні та членські внески і передає їх до бухгалтерії районної, міської організації з правами юридичної особи, забезпечує видачу або відповідальне зберіган­ня членського квитка; організує документообіг Ради організації;
складає та підписує разом з Головою Ради протоколи засідань Ради та витяги з протоколів;
приймає і передає інформацію, що надходить до сільської, се­лищної, районної, у містах, міської у містах без районів організації СЧУ, своєчасно інформує Голів первинних організацій; виконує інші доручення Голови Ради сільської, селищної, районної у містах, міської у містах без районів організації СЧУ.

5.8. РАЙОННА, МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СЧУ — організація СЧУ, до складу якої входять сільські, селищні, міські крім міст обласного підпо­рядкування, первинні у містах без районів, районні у містах організа­ції СЧУ, що розташовані на території певного району або міста згідно адміністративно-територіального розподілу України.

Структура керівних органів:
Конференція районної, міської організації — вищий керівний орган; Рада районної, міської організації.
Керівні особи — Голова районної, міської організації (він же Голова Ради районної, міської організації) та Заступник Голови районної, міської організації СЧУ.
5.8.1. Конференція складається з делегатів з постійним мандатом Голів сільських, селищних, міських у містах без районів, районних у містах організацій СЧУ та делегатів, обраних Загальними Зборами сільських, селищних, міських у містах без районів, районних у містах організацій СЧУ згідно квоти представництва на Конференції, яка встановлюється рішен­ням Ради районної, міської організації.
Конференція скликається Радою районної, міської організації у разі необхідності, але не менш ніж один раз на 3 роки (звітно-виборча Конфе­ренція — один раз у п’ять років).
Позачергова Конференція районної, міської організації скликається за рішенням Ради відповідної обласної організації СЧУ безпосередньо або на грунті відповідного протоколу зборів членів
Ради районної, міської організації, підписаного не менш ніж третиною членів Ради районної, міської організації.
До відання Конференції входять будь-які питання, які стосуються ді­яльності районної, міської організації СЧУ.
Про скликання і порядок денний Конференції оголошується за два тижні до її відкриття.
Конференція вважається правомочною, якщо в ній представлено не менш ніж полонина сільських, селищних, міських у містах без районів, районних у містах організацій СЧУ, які об’єднані у районну, міську орга­нізацію.
Рішення приймаються простою більшістю голосів. Конференцій може висловити недовіру Голові районної, міської орга­нізації СЧУ він же Голова Ради районної, міської організації СЧУ) і обрати нового Голому районної, міської організації СЧУ.
Крім того, Конференція районної, міської організації СЧУ:
приймає рішення про утворення районної, міської організації СЧУ; затверджує у складі Ради районної, міської організації кандида­тури Голів Рад сільських, селищних, районних у місті, міських у містах без районів організацій СЧУ і обирає при необхідності додаткових членів Ради, при цьому загальна кількість членів Ради визначається рішенням Конференції;
затверджує Голову районної, міської організації СЧУ (він же Голова Ради організації) за поданням Ради районної, міської організа­ції кандидатури з числа членів Ради районної, міської організації СЧУ;
заслуховує звіт Голови районної, міської організації, приймає по звіту рішення;
визначає основні напрямки діяльності і затверджує програми ро­боти районної, міської організації СЧУ;
затверджує кошторис районної, міської організації СЧУ та порядок формування спеціальних фондів;
приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію районної, місь­кої організації СЧУ;
у разі ліквідації районної, міської організації СЧУ створює ліквіда­ційну комісію і приймає рішення про кошти і майно, при цьому ко­шти та майно організації не можуть бути розподілені проміж чле­нів організації, а передаються по акту організації СЧУ наступного, вищого рівня, якщо за рішенням суду не зараховуються у доход держави;
розглядає будь-які інші питання діяльності районної, міської орга­нізації СЧУ.
5.8.2. Рада районної, міської організації складається, в цілому, з Голів сільських, селищних, міських у містах без районів, районних у міс­тах організацій СЧУ , що входять до районної, міської організації СЧУ. До відання Ради відносяться будь-які питання, які стосуються діяльності орга­нізації. Рада скликається Головою Ради в міру необхідності, але не рідше ніж один раз у квартал, або на вимогу не менш ніж третини членів Ради.
Засідання Ради вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більш ніж половина членів Ради, рішення приймається простою більшістю голосів.
Про скликання та порядок денний засідання Ради оголошують за два тижні.

Компетенція Ради районної, міської організації СЧУ:
координувати і контролювати діяльність усіх членів районної, місь­кої організації СЧУ по реалізації статутних завдань; обирати кандидата на посаду Голови районної, міської органі­зації (він же Голова Ради), представляти його делегатам звітно-виборчої Конференції для затвердження;
за поданням кандидатур Головою Ради затверджувати Заступника Голови організації та Секретаря Ради з числа членів Ради термі­ном на 5 років;
заслуховувати звіти Голови районної, міської організації, Голів сільських, селищних, районних у містах, міських у містах без райо­нів організацій СЧУ та інших структур, створених Радою районної, міської організації;
затверджувати плани і програми діяльності районної, міської ор­ганізації СЧУ;
ухвалювати резолюції, заяви, звернення з актуальних питань; здійснювати господарське управління майном та коштами район­ної, міської організації СЧУ;
у період між Конференціями затверджувати кошторис та порядок фінансування спеціальних фондів.
5.8.3.Керівними особами в районній, міській організації СЧУ є Голова Районної, міської організації СЧУ (він же Голова Ради органі­зації) та Заступник Голови районної, міської організації.
Голова районної, міської організації СЧУ затверджується на Конфе­ренції на 5 років, він підзвітний Конференції районної, міської організації СЧУ та Раді районної, міської організації СЧУ, має постійний мандат де­легата Конференції обласної організації СЧУ та є членом Ради обласної організації.
Вибори членами Ради районної, міської організації кандидата на по­саду Голови організації (він же Голова Ради організації) проводяться на альтернативній основі таємним голосуванням, обраним вважається той кандидат, за якого подано найбільша кількість голосів у бюлетенях.
Вища керівна особаГолова районної міської організації (він же Голова Ради організації):
організовує всю роботу членів районної, міської організації СЧУ, спрямовуючи її на виконання статутних завдань;
готує, скликає та веде засідання Конференції районної, міської організації СЧУ;
готує, скликає і веде засідання Ради районної, міської організації СЧУ;
звітує про свою діяльність перед Конференцією районної, міської організації СЧУ, а на періоди між Конференціями — перед Радою районної, міської організації СЧУ;
підписує рішення Конференції, Ради та інші документи районної, міської організації СЧУ;
складає та затверджує на засіданні Ради щорічний план поточної діяльності районної, міської організації СЧУ, організовує його ви­конання та звітує по ньому;
на першому засіданні Ради подає для затвердження кандидатури Заступника Голови організації та Секретаря Ради з числа членів Ради терміном на 5 років;
визначає коло обов’язків Заступника Голови організації, керує його роботою;
як член Ради обласної організації СЧУ, до складу якого входить районна, міська організація, виступає з заявами, пропозиціями від членів районної, міської організації перед Радою обласної органі­зації і вимагає висновків та рішень по суті своїх виступів; доводить до відома членів Ради районної, міської організації ін­формацію про рішення керівних органів СЧУ та обласної організа­ції, організує виконання цих рішень і статутних завдань; контролює збір вступних та членських внесків, звітує про його ви­конання;
піклується про зміцнення матеріально-фінансової бази районної, міської організації СЧУ;
представляє районну, міську організацію СЧУ у стосунках з дер­жавними установами, фондами, громадсько-політичними органі­заціями тощо;
проводить роботу як делегат з постійним мандатом Конференції обласної організації СЧУ.
Якщо дії Голови районної, міської організації суперечать Статуту СЧУ, його діяльність може бути зупинена рішенням Ради обласної організації безпосередньо або на грунті відповідного протоколу зборів членів Ради районної, міської організації, підписаного не менш ніж третиною членів Ради районної, міської організації СЧУ. При цьому про таке рішення Ради обласної організації Голова Ради обласної організації у триденний строк випискою з протоколу повідомляє Голову СЧУ, а саме рішення набирає силу через 10 робочих днів з дати його прийняття Радою обласної ор­ганізації. Виконання цього рішення може бути призупинене письмовою вказівкою Голови СЧУ по отриманню Головою СЧУ не-анонімної заяви-оскарження. Цією ж вказівкою Голова СЧУ визначає порядок розгляду заяви-оскарження та прийняття по ній рішення, яке буде остаточним.
5.8.4. Секретар Ради районної, міської організації СЧУ затвер­джується терміном на 5 років Радою районної, міської організації за по­данням кандидатури з числа членів Ради Головою Ради районної, міської організації.

Секретар Ради організації:
веде поточну роботу та документообіг організації; приймає від Голів Рад сільських, селищних, міських у містах без районів, районних у містах звіти про вступ до СЧУ нових членів, про припинення, зупинення та відновлення членства у СЧУ; ставить на облік первинні, сільські, селищні, міські у містах без районів, районні у містах організації СЧУ;
виконує інші доручення Голови Ради районної, міської організації СЧУ, під його керівництвом забезпечує виконання рішень Конфе­ренції і Ради районної, міської організації та вищих керівних ор­ганів СЧУ; звітує перед Головою Ради про свою роботу.
Якщо обсяг поточної роботи виявляється неосяжно великим, Секретар Ради подає Голові Ради відповідну заяву з обгрунтуванням, і рішенням Ради організації за поданням Голови Ради організації при Раді організа­ції може бути створений Секретаріат, підпорядкований Голові організації, при цьому Секретар Ради організації стає Керівником Секретаріату Ради організації.
5.8.5.Керівна особа — Заступник голови районної, міської організації СЧУ обирається Радою районної, міської організації СЧУ з числа членів Ради за поданням його кандидатури Головою організації. Голова ра­йонної, міської організації СЧУ визначає повноваження та функціональні обов’язки Заступника Голови організації, який йому підпорядкований.
5.9.ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЧУ — ОРГАНІЗАЦІЯ СЧУ, ДО СКЛАДУ ЯКОЇ ВХОДЯТЬ РАЙОННІ ТА МІСЬКІ ДЛЯ МІСТ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУ­ВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СЧУ, ЩО РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕВНОЇ ОБ­ЛАСТІ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ УКРАЇНИ.
Керівні органи обласної організації: Конференція; Рада обласної організації; Президія Ради; Партійно-контрольна комісія.
Керівні особиГолова обласної організації СЧУ (він же Голова Ради обласної організації) та Заступник Голови обласної організаціїСЧУ.
5.9.1. Вищим керівним органом обласної організації СЧУ є Конферен­ція, яка скликається Радою обласної організації СЧУ не менш ніж одного разу на три роки, а звітно-виборча Конференція — один раз у п’ять років.
Позачергова Конференція обласної організації СЧУ скликається за рі­шенням Центральної Ради СЧУ безпосередньо або на грунті відповідного протоколу зборів членів Ради обласної організації СЧУ, підписаного не менш ніж третиною членів Ради обласної організації.

 1. Конференція обласної організації СЧУ вважається правомочною,
  якщо на ній представлено не менше половини організацій — членів об­
  ласної організації СЧУ. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
 2. Про скликання і порядок денний Конференції обласної організа­
  ції СЧУ оголошується за два тижні до її відкриття.

Квота представництва на Конференції визначається рішенням Ради обласної організації СЧУ.
5.9.4. Компетенція Конференції обласної організації СЧУ:
приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію об­ласної організації СЧУ;
у разі ліквідації обласної організації СЧУ обирає Голову та членів ліквідаційної комісії і приймає рішення про кошти і майно, при цьому кошти та майно організації не можуть бути розподілені про­між членів організації, а передаються по акту організації СЧУ на­ступного, вищого рівня, якщо за рішенням суду не зараховуються у доход держави;
затверджує Голову обласної організації СЧУ (він же Голова Ради обласної організації та Голова Президії Ради обласної організації) за поданням кандидата, обраного Радою обласної організації з числа членів Ради обласної організації;
затверджує у складі Ради обласної організації СЧУ Голів районних та міських, міст обласного підпорядкування організацій СЧУ, при не­обхідності обирає нових членів Ради, при цьому загальна кількість членів Ради визначається рішенням Конференції; обирає Голову, Заступника Голови та членів Партійно-контрольної комісії терміном на пузаслуховує звіти Ради обласної організації, Партійно-контрольної комісії та приймає по них відповідні рішен­ня;
визначає основні напрямки діяльності та затверджує програми ро­боти обласної організації СЧУ;
затверджує кошторис обласної організації СЧУ та порядок форму­вання спеціальних фондів;
розглядає будь-які інші питання діяльності обласної організації СЧУ.

 1. Рада обласної організації СЧУ є постійно діючим керівним орга ном обласної організації в період між Конференціями.
 2. До Ради обласної організації СЧУ входять, в основному, Голо ви районних та міських, міст обласного підпорядкування організацій, які
  входять до складу обласної організації СЧУ.

Засідання Ради обласної організації СЧУ скликаються Головою Ради у разі необхідності або за вимогою не менш ніж третини членів Ради, але не рідше, ніж один раз на півріччя.
Про скликання Ради та порядок денний оголошують за два тижні.
5.9.7.Засідання Ради вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів Ради обласної організації СЧУ, рішення приймається більшістю голосів.
5.9.8. Рада обласної організації СЧУ підзвітна і підконтрольна Конфе ренції обласної організації.

5.9.9.   Компетенції Ради обласної організації СЧУ:
координує і контролює діяльність усіх членів обласної організації СЧУ по реалізації статутних завдань;
обирає кандидата на посаду Голови обласної організації (він же Голова Ради обласної організації, він же Голова Президії Ради об­ласної організації), представляє його делегатам Звітно-Виборчої Конференції обласної організації СЧУ для затвердження; на першому засіданні затверджує за поданням Голови Ради обласної організації кандидатури Заступника Голови обласної ор­ганізації та Керівника Секретаріату Ради обласної організації тер­міном на 5 років з числа членів Ради;
заслуховує звіт Голови Президії Ради обласної організації, Голів Рад районних та міських для міст обласного підпорядкування ор­ганізацій СЧУ, інших органів, створених Радою обласної органі­зації ;
затверджує плани і програми діяльності обласної організації СЧУ; ухвалює резолюції, заяви, звернення з актуальних питань; здійснює господарське управління майном та коштами обласної організації СЧУ;
у період між Конференціями затверджує кошторис та порядок фі­нансування спеціальних фондів;
для оперативної роботи Рада обласної організації СЧУ з числа членів Ради обирає Президію Ради обласної організації СЧУ тер­міном на 5 років.
5.9.10.   Президія Ради обласної організації формується Радою облас­ної організації СЧУ з членів Ради обласної організації, є постійно діючим органом обласної організації СЧУ і користується усіма правами Ради об­ласної організації, їй підконтрольна і підзвітна.
5.9.11. Вищою керівною особою обласної організації СЧУ є Голова об­ласної організації СЧУ (він же Голова Ради обласної організації, він же Голова Президії Ради обласної організації), який затверджується на Кон­ференції обласної організації СЧУ на 5 років. Голова обласної організа­ції СЧУ підзвітний Конференції обласної організації СЧУ та Раді обласної організації СЧУ. Голова обласної організації СЧУ має постійний мандат делегата З’їзду СЧУ та є членом Центральної Ради СЧУ.
5.9.12.Вища керівна особаГолова обласної організації СЧУ (він же Голова Ради обласної організації, він же Голова Президії Радиобласної організації):
організує всю діяльність обласної організації СЧУ, спрямовану на виконання статутних завдань;
скликає засідання Ради та Президії Ради обласної організації, веде засідання, організовує виконання рішень Ради та Президії Ради обласної організації і звітує по їх виконанню; організовує підготовку Конференції обласної організації СЧУ і пи­тань, які вносяться до порядку денного;
представляє обласну організацію СЧУ у відношеннях з державни­ми і громадськими організаціями, трудовими колективами, грома­дянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства України;
встановлює та розвиває міжнародні зв’язки, вирішує питання, пов’язані з діяльністю обласного осередку СЧУ в інших громад­ських рухах, представляє інтереси обласного осередку СЧУ в них ; на першому засіданні Ради обласної організації СЧУ подає для затвердження Радою кандидатури Заступника Голови організації та Керівника Секретаріату Ради обласної організації СЧУ з числа членів Ради терміном на 5 років;
визначає коло обов’язків Заступника Голови обласної організації, керує його роботою;
встановлює разом з Керівником Секретаріату Ради структуру Се­кретаріату Ради, штати, умови оплати праці його робітників; сприяє розвитку постійних зв’язків між організаціями — членами обласної організації СЧУ, надає їм організаційну та іншу допомогу; організовує з підприємствами, організаціями та громадськими об’єднаннями різні благодійні акції;
підписує всі рішення Ради та Президії Ради обласної організації і інші документи. 5.9.13.Керівник Секретаріату Ради обласної організаціїСЧУ
затверджується терміном на 5 років Радою обласної організації СЧУ за поданням Головою Ради обласної організації кандидатури з числа членів Ради. Керівник Секретаріату Ради обласної орга­нізації:
працює під керівництвом Голови Ради обласної організації, звітує перед ним про свою роботу;
складає та підписує разом з Головою Ради протоколи та витяги з протоколів засідань Ради та Президії Ради обласної організації СЧУ;
разом з Головою Ради встановлює структуру Секретаріату Ради, штати, умови оплати праці його робітників, веде прийом на роботу та звільнення;

керує роботою Секретаріату Ради; веде весь документообіг Ради організації; виконує інші доручення Голови Ради обласної організації СЧУ.

5.9.14.Керівна особаЗаступник Голови обласної організації СЧУ затверджується Радою обласної організації СЧУ за поданнямГоловою обласної організації СЧУ.
Повноваження та функціональні обов’язки Заступника Голови обласної організації СЧУ визначає Голова обласної організації СЧУ, який керує його роботою.
5.9.15.Партійноконтрольна комісія обласної організації СЧУ, яка обирається Конференцією обласної організації СЧУ у складі Голови, За­ступника Голови та членів ревізійної комісії на 5 років, здійснює:
контроль фінансової діяльності усіх юридичних осіб — членів об­ласної
організації СЧУ;
контроль обліку, зберігання, використання майна та інших матері­альних цінностей обласної організації СЧУ;
контроль за дотриманням членами обласної організації СЧУ пар­тійної дисципліни;
контроль за дотриманням членами обласної організації СЧУ ста­тутних вимог;
розгляд заяв та скарг членів СЧУ, у тому числі на дії або бездіяль­ність органів обласної організації СЧУ;
розгляд апеляцій на партійні догани та рішення про виключення з ланок членів СЧУ.

   • Партійно-контрольна комісія обласної організації СЧУ у своїй діяльності підзвітна тільки Конференції обласної організації СЧУ.
   • Порядок роботи і права Партійно-контрольної комісії обласної організації СЧУ визначаються Положенням про Партійно-контрольну комі­сію обласної організації СЧУ, яке затверджується Конференцією обласної організації СЧУ.
   • Голова Партійно-контрольної комісії обласної організації СЧУ приймає участь у роботі Ради обласної організації СЧУ з правом дорад­чого голосу.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, КОМПЕТЕНЦІЇ
ТА ТЕРМІНИ ПОВНОВАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ І КЕРІВНИХ ОСІБ СЧУ

6.1. Центральними керівними органами СЧУ є:
З’їзд СЧУ;
Центральна Рада; Президія Центральної Ради; Центральна партійно-контрольна комісія. Керівними особами СЧУ є Голова СЧУ та йогоЗаступники.
6.2. Вищим керівним органом СЧУ є З’їзд СЧУ, який скликається Цен­тральною Радою СЧУ не рідше одного разу на три роки, а звітно-виборчий З’їзд СЧУ — один раз у п’ять років. Позачерговий (надзвичайний) З’їзд може бути скликаний Центральною
Радою або на вимогу не менш ніж третини від суми обласних органі­зацій СЧУ, міських організацій міст Києва та Севастополя, організації СЧУ Автономної Республіки Крим.

   1. Про скликання і порядок денний З’їзду оголошується Централь­ною Радою за один місяць до його відкриття. У виключних випадках за особливим рішенням Центральної Ради Зїзд може бути скликаний у найкоротший термін.
   2. З’їзд СЧУ вважається правомочним, якщо на ньому представлено не менше 50% від загальної кількості організацій СЧУ, які мають право участі в роботі З’їзду СЧУ з вирішальним голосом:

обласні організації СЧУ;
міські організації СЧУ міст Києва та Севастополя; організація СЧУ Автономної Республіки Крим. Рішення  приймаються більшістю голосів.

   1. Квоти представництва організацій на З’їзді СЧУ встановлюються рішенням Центральної Ради СЧУ.
   2. Порядок денний та регламент З’їзду вносяться Центральною Ра­дою СЧУ.
   3. Компетенція Зїзду СЧУ:

обговорює найважливіші проблеми діяльності СЧУ, визначає основні напрямки роботи та завдання на перспективу, а також на поточний момент;
приймає рішення про утворення СЧУ, вирішує питання про її ре­організацію та ліквідацію;
у випадку ліквідації СЧУ обирає Голову та членів ліквідаційної ко­місії і приймає рішення про кошти і майно; затверджує Статут, Програму СЧУ, зміни та доповнення до них; затверджує на термін 5 років у складі Центральної Ради СЧУ Голів обласних організацій Автономної Республіки Крим, при необхід­ності обирає до складу Центральної Ради та кандидатів у члени Центральної Ради СЧУ, при цьому загальна кількість членів Цен­тральної Ради визначається рішенням З’їзду СЧУ; обирає на термін 5 років Голову, Заступника Голови та членів Центральної партійно-контрольної комісії СЧУ; заслуховує   звіт   Центральної   Ради   та   Центральної   партійно-контрольної комісії, приймає по них відповідні рішення; затверджує кошторис та порядок формування спеціальних фондів; обирає терміном на 5 років Голову СЧУ (він же Голова Централь­ної Ради СЧУ).Обирає Першого заступника Голови СЧУ. Порядок та спосіб голосування по питаннях, вказаних у цьому пункті, визначається З’їздом;
приймає до розгляду будь-які інші питання діяльності СЧУ.

6.8.  Компетенція Центральної Ради СЧУ:
Центральна Рада СЧУ є керівним органом на період між Зуприйняття рішень про фінансування складових частин Програ­ми СЧУ;
координування і контроль діяльності всіх організацій та членів СЧУ по реалізації статутних завдань;
затвердження терміном на 5 років за поданням Голови СЧУ за­гальної кількості Заступників Голови СЧУ та самих кандидатур За­ступників Голови СЧУ, повноважень та кіл їхніх обов’язків, а також кандидатури Керівника Секретаріату Центральної Ради СЧУ з чис­ла членів Центральної Ради СЧУ;
визначення при необхідності додаткових повноважень Голови СЧУ (він же Голова Центральної Ради СЧУ, він же Голова Президії Цен тральної Ради СЧУ) та — за поданням Голови СЧУ — повноважень Заступників Голови СЧУ, а також виконуваних ними обов’язків; затвердження в інтервалах між З’їздами СЧУ кошторису та по­рядку
фінансування спеціальних фондів; заслуховування звіту Голови Президії Ради СЧУ; затвердження планів і окремих програм діяльності СЧУ; ухвалювання резолюцій, заяв, звернень з актуальних питань; приймання рішень про створення представництв, відділень СЧУ; здійснення господарського управління майном та коштами СЧУ; обрання для  оперативної роботи членів  Президії  Центральної Ради СЧУ з числа членів Ради СЧУ;
обрання кандидатів у члени Центральної Ради СЧУ та кандидатів у члени Президії Центральної Ради СЧУ;
затвердження «Положення про кандидатів у члени Центральної Ради СЧУ» та «Положення про кандидатів у члени Президії Цен-# тральної Ради СЧУ»;
анулювання рішень Конференцій, Загальних Зборів, Рад структур­них підрозділів СЧУ будь-яких рівнів;
за порушення вимог Статуту та Програми СЧУ, за невиконання постанов та рішень Центральних керівних органів СЧУ своїм рі­шенням розпускає організації СЧУ будь-якого рівня; розгляд будь-яких інших питань діяльності СЧУ.
6.9.  У випадках порушення Головою СЧУ статутних функцій, викорис­тання ним посадового положення в корисних цілях, прийняття рішень, що завдають шкоди СЧУ, Центральна Рада СЧУ призупиняє виконання Головою СЧУ його повноважень до скликання позачергового З’їзду (рішення приймаються не менш ніж двома третинами голосів членів Центральної Ради СЧУ).

   1. Засідання Центральної Ради проводиться не рідше одного разу на півроку. Засідання Центральної Ради вважається правомочним, якщо в ньому приймає участь не менше половини членів Центральної Ради, рішення приймається простою більшістю голосів.
   2. Центральна Рада підзвітна і підконтрольна З’їзду СЧУ.

6.12.Питання до порядку денного засідання Центральної Ради СЧУ вносяться Головою СЧУ та членами Центральної Ради.
6.13.Питання порядку денного, проекти рішень та інші документи, що виносяться на розгляд Центральної Ради, як правило, доводяться до відо­ма членів Центральної Ради СЧУ за місяць до її засідання.

6.14. Вища керівна особа СЧУГолова СЧУ (він же Голова Центральної Ради СЧУ, він же Голова Президії Центральної РадиСЧУ): обирається З’їздом СЧУ терміном на 5 років; організовує всю роботу СЧУ на виконання статутних завдань та Програми СЧУ;
підзвітний З’їзду СЧУ, а між З’їздами — Центральній Раді та Пре­зидії Центральної Ради СЧУ;
готує та скликає засідання Центральної Ради СЧУ та Президії Цен­тральної Ради, веде засідання, організує виконання рішень та їхній контроль;
визначає необхідну кількість Заступників Голови СЧУ та безпосе­редньо кандидатури своїх Заступників з числа членів Центральної Ради СЧУ, повноваження та кола їхніх обов’язків і пропонує їх Цен­тральній Раді СЧУ для затвердження на термін 5 років;
розробляє плани, спеціальні програми діяльності СЧУ, кошторис і порядок фінансування спеціальних програм СЧУ та її фондів, представляє їх для затвердження Центральною Радою СЧУ; здійснює оперативне господарське управління та іншу статутну ді­яльність СЧУ;
визначає кандидатуру Керівника Секретаріату Центральної Ради СЧУ з числа членів Центральної Ради СЧУ, повноваження та коло його обов’язків і пропонує Центральній Раді СЧУ для затверджен­ня на термін 5 років;
створює разом з Керівником Секретаріату Центральної Ради СЧУ структуру секретаріату, штати і умови оплати праці його працівни­ків, узгоджує приймання на роботу працівників; підписує всі документи від імені СЧУ (у тому числі фінансові та розпорядчідокументи), укладає без довіреності цивільноправові угоди;
в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження; підписує резолюції, заяви, звернення з актуальних політичних, економічних, соціальних, міжнародних питань; організує підготовку до чергового чи позачергового З’їзду СЧУ питань до порядку денного та регламенту З’їзду, пропонує Цен­тральній Раді для затвердження;
представляє СЧУ у відношеннях з державними і громадськими організаціями, трудовими колективами, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства України;

встановлює та розвиває міжнародні зв’язки, вирішує питання пов’язані з діяльністю СЧУ, в інших партіях, політичних блоках та рухах, представляє інтереси СЧУ в них, інформує Центральну Раду та організації СЧУ про результати цієї роботи; підписує всі рішення Центральної Ради та Президії Центральної Ради СЧУ

6.15.  Керівна особа СЧУЗаступник Голови СЧУ:
підзвітний Голові СЧУ, Центральній Раді СЧУ, Президії Централь­ної Ради;
координує та контролює в межах своєї компетенції діяльність ор­ганізацій та інших структур СЧУ по реалізації статутних завдань та Програми СЧУ;
виконує доручення Голови СЧУ;
загальна кількість, кандидатури, повноваження та обов’язки За­ступників Голови СЧУ затверджуються Центральною Радою СЧУ за поданням Голови СЧУ.
6.16.  Президія Центральної Ради СЧУ — формується з членів Цен­тральної Ради, на період між засіданнями Центральної Ради СЧУ, є постійно діючим оперативним органом СЧУ, користується всіма правами Центральної Ради, підконтрольна і підзвітна Центральній Раді СЧУ. За­сідання Президії Центральної Ради проводиться не рідше одного разу у два місяці.
Президія Центральної Ради СЧУ в період між засіданнями Центральної Ради СЧУ здійснює:
координування і контроль діяльності всіх організацій та членів СЧУ по реалізації статутних завдань;
прийняття рішень про фінансування складових частин Програми СЧУ;
затвердження в інтервалах між Зузатвердження планів і окремих програм діяльності СЧУ;
ухвалювання резолюцій, заяв, звернень з актуальних питань; приймання рішень про створення представництв, відділень СЧУ; здійснення господарського управління майном та коштами СЧУ; анулювання рішень Конференцій, Загальних Зборів, Рад структур­них підрозділів СЧУ будь-яких рівнів;
за порушення вимог Статуту та Програми СЧУ, за невиконання постанов та рішень Центральних керівних органів СЧУ своїм рі­шенням розпускає організації СЧУ будь-якого рівня; розгляд будь-яких інших питань діяльності СЧУ.

6.17.   Керівник Секретаріату Центральної Ради СЧУ:
затверджується терміном на 5 років Центральною Радою СЧУ за
поданням кандидатури з числа членів Центральної Ради СЧУ Голо­
вою СЧУ;
працює під керівництвом Голови СЧУ, разом з Головою СЧУ ви­значає напрямки діяльності Секретаріату, створює структуру Се­кретаріату, штатний розклад, умови оплати праці його працівни­ків, за погодженням з Головою СЧУ приймає на роботу працівників та звільняє їх;
керує діяльністю всіх підрозділів Секретаріату Центральної Ради СЧУ, звітує про свою роботу перед Головою СЧУ, Центральною Радою СЧУ та Президією Центральної Ради СЧУ; виконує інші доручення Голови СЧУ.
6.18.  Центральна партійноконтрольна комісія: обирається З’їздом СЧУ у складі Голови, Заступника Голови та членів комісії на 5 років,
здійснює контроль фінансової діяльності СЧУ, а також обліку, зберіган­ня та використання майна та інших матеріальних цінностей. Центральна партійно-контрольна комісія виконує також інші функції, що визначаються «Положенням про Центральну партійно — контрольну комісію СЧУ».
6.19.               Центральна партійно-контрольна комісія підзвітна у своїй діяль­ності тільки З’їзду СЧУ.
6.20.Порядок роботи і права Центральної партійно-контрольної комісії СЧУ визначаються Положенням про Центральну партійно-контрольну ко­місію СЧУ, яке затверджується З’їздом СЧУ.
6.21.Голова Центральної партійно-контрольної комісії СЧУ приймає участь у роботі Центральної Ради СЧУ з правом дорадчого голосу.
6.22.Для проведення ревізій Центральна партійно-контрольна комісія залучає тимчасово на договірній основі необхідних фахівців, при цьому Голова СЧУ та Керівник Секретаріату Центральної Ради СЧУ не мають права відмовити Центральній партійно-контрольній комісії СЧУ в укладанні відповідних угод.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЙ СЧУ

   1. Майно та кошти СЧУ для здійснення статутних завдань склада­ються з майна та коштів всіх організацій СЧУ зі статусом юридичних осіб.
   2. СЧУ та організації СЧУ для здійснення своїх статутних завдань мають право на:

власне рухоме та нерухоме майно;
кошти;
обладнання;
транспорт;
інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.
7.3. СЧУ та організації СЧУ мають право орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
7.4. Не допускається фінансування СЧУ та організацій СЧУ:
органами державної влади та органами місцевого самоврядуван­ня, крім
випадків, зазначених чинним законодавством України; державними та комунальними підприємствами, установами і ор­ганізаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;
іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, уста­новами, організаціями;
благодійними та релігійними об’єднаннями та організаціями; анонімними особами або під псевдонімом;
політичними партіями, які не входять до виборчого блоку політич­них партій з участю СЧУ.

   1. Повноваження СЧУ щодо майна, у тому числі коштів, що є власніс­тю СЧУ, здійснюються відповідно до законодавства України.
   2. СЧУ щорічно опубліковуватиме в загальнодержавному засобі ма­сової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно СЧУ.
   3. СЧУ та організації СЧУ ведуть бухгалтерську звітність у встанов­леному порядку.
   4. Кошти СЧУ складаються з:

вступних та членських внесків членів СЧУ, в межах дозволених чинним законодавством;
добровільних перерахувань підприємств, організацій, громадян України в межах дозволених чинним законодавством;
коштів та матеріальних цінностей, заповіданих, подарованих або пожертвуваних СЧУ, в межах дозволених чинним законодавством;
7.9. Кошти СЧУ витрачаються на:
надання матеріальної, медичної, правової, соціальної допомоги членам СЧУ, а також виконання статутних завдань; сприяння будівництву об’єктів соціально-побутового, медичного, культурного і службового призначення, санаторіїв, будинків відпо­чинку, дитячих оздоровчих центрів, стадіонів, спортивних майдан­чиків, житла і т.п.;
сприяння заходам по охороні і оздоровленню природного середовища;
оплату праці штатних робітників та залучених фахівців; організаційно-господарські та інші потреби СЧУ; сприяння створенню додаткових робочих місць для членів СЧУ; фінансування виборчих кампаній та інших цільових програм СЧУ; матеріальне заохочення найбільш активних членів СЧУ.

   1. Право розпорядження коштами та майном СЧУ належить Цен­тральній Раді СЧУ, Голові СЧУ та відповідним керівним органам та керів­ним особам організацій СЧУ зі статусом юридичної особи.
   2. СЧУ та організації СЧУ зі статусом юридичних осіб несуть неза­лежну фінансову та іншу відповідальність за власну діяльність і не несуть відповідальності по зобов’язаннях інших юридичних осіб.

8.  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЧУ

    • СЧУ встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, гро­мадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи,
     які не суперечать законам і міжнародним угодам України.
    • СЧУ не укладає угоди, які ставлять СЧУ в підпорядковане або за­лежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.
    • СЧУ може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

9.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЧУ ТА її ОРГАНІЗАЦІЙ

    1. Діяльність СЧУ може бути припинена шляхом реорганізації (злит­тя, об’єднання, розділу) або ліквідації.
    2. Реорганізація СЧУ може бути здійснена за рішенням З’їзду СЧУ.
    3. Ліквідація СЧУ здійснюється за рішенням З’їзду СЧУ або на під­ставі рішення суду.
    4. Діяльність первинної або іншої організації СЧУ може бути припи­нена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням Загальних Зборів або Конференції організації СЧУ з наступним його затвердженням рішенням організації СЧУ вищого рівня, або рішенням З’їзду СЧУ.
    5. Після припинення діяльності первинної або іншої організації СЧУ всі її кошти та майно переходять у власність організації СЧУ вищого від ліквідованої рівня.
    6. Після припинення діяльності СЧУ рішенням З’їзду СЧУ всі питання про використання ЇЇ майна та коштів вирішується З’їздом СЧУ та обраною ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СЧУ
10.1.Зміни та доповнення до Статуту СЧУ вносяться рішенням З’їзду СЧУ.
10.2. Про зміни та доповнення, що внесені до Статуту СЧУ у тижневий строк після прийняття рішення інформується Міністерство юстиції Украї­ни.